úterý 29. května 2012

MiniElektrikář 35. - Přípojky nn:

1. Všeobecné předpisy a normy
 
Problematiku přípojek řeší ČSN 33 3320 „Elektrické přípojky“ a podmínky pro provedení přípojky stanovuje dle zákona c. 458/2000 Sb. (úplné znění zákona c 91/2005 Sb.) - Energetický zákon - příslušný provozovatel distribuční sítě.
Podmínky pro připojení a dodávku elektřiny stanoví vyhláška Energetického regulačního úřadu c. 51/2006 Sb.


O podmínkách připojení k elektrizační soustavě.
Elektrická přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou a s Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy. Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena. Elektrickou přípojku nízkého napětí do délky 50 m sloužící pro dodávku elektřiny domácnostem pro úcely bydlení hradí příslušný provozovatel distribuční soustavy. Délkou elektrické přípojky se rozumí délka nejkratší stavebně a technicky proveditelné trasy přípojky promítnuté do půdorysu mezi místem odbočení z distribuční soustavy a hlavní domovní pojistkovou nebo hlavní domovní kabelovou skříní. Do délky elektrické přípojky se nezapočítává její část vedená vertikálně.
Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Vlastník přípojky je povinen zajistit provoz, údržbu a opravy tak, aby tato přípojka nestála příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku. Provozovatel distribucní soustavy je povinen za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně požádá. Při připojení odběrného zařízení pomocí smyčky se nejedná o přípojku Elektrická přípojka nn slouží pro připojení jedné nemovitosti (při souhlasu provozovatele distribuční soustavy lze však připojit i nemovitostí více. Elektrická přípojka nízkého napětí končí u venkovního vedení hlavní domovní pojistkovou skříní, u kabelového vedení hlavní domovní kabelovou skříní. Tyto skříně jsou součástí přípojky. Hlavní domovní pojistková skřín, popřípadě hlavní domovní kabelová skřín se umísťuje na odběratelově objektu nebo na hranici či v blízkosti hranice jeho nemovitosti.
Společné domovní elektrické instalace v domech sloužící pro připojení více odběratelů z jedné elektrické přípojky nejsou součástí elektrické přípojky. Společná domovní elektrická instalace je součástí nemovitosti.

2. Elektrické přípojky podle zpusobu provedení se dělí na:
  • přípojky provedené venkovním vedením
  • přípojky provedené kabelovým vedením
  • přípojky provedené kombinací obou způsobu

3. Přípojky provedené venkovním vedením
Pro každý objekt má být zřízena jen jedna přípojka. Je-li provedeno více přípojek pro jeden objekt, musí být tato skutecnost v každé přípojkové skříni tohoto objektu. Přípojka má být zřízena s plný počtem vodičů rozvodného zařízení. V případech odůvodněných charakterem malého odběru (prodejní stánky, reklamní poutače) lze provést přípojku i s menším počtem vodičů. Minimální pruřezy vodičů jsou 16 mm2 AlFe u holých vodicu a 10 mm2 Al u závesných kabelů. Přípojka z volného vedení se provádí přednostně závesným kabelem nebo izolovanými vodiči. Jako závěsný kabel se používá kabel AYKYz 4 x 10 mm2 nebo AYKYz 4 x 16 mm2 a závěsný kabel AES 4 x 16 mm2.

Poznámka:
I když dle CSN 33 2000-5-54 je výše uvedený průřez nevyhovující bylo dle rozhodnutí CSNI stanoveno, že průřez i počet vodičů (AYKYz 4 x 10 mm2) bude zachován dle puvodní CSN 33 3320. Navíc dle zmeny A1 CSN 33 2000-5-54 je u vodice PEN povolen průřez 6 mm2 Cu a 10mm2 Al od přípojkové skříne přes elektroměrový rozvadeč až po následný rozvadeč.

Část přípojky od posledního podpěrného bodu (střešníku, zední konzole apod.) do přípojkové skříne se provádí kabelem a má být co nejkratší. Pri zaústění kabelu nebo vodičů do zdiva musí být učiněna opatření proti zatékání vody.
Přípojková skřín je součástí přípojky a doporučuje se umístit v blízkosti hranice nemovitosti odběratele tak, aby byl k ní umožněn přístup i bez přítomnosti odběratele. Je-li poslední podpěrný bod přípojky situován na objektu odběratele, má být spodní okraj přípojkové skříně bude ve výši 2,5 – 3 m nad definitivním terénem. Je-li posledním bodem přípojky stožár, který je umístěn na odběratelově pozemku, může se přípojková skříň umístit na tomto stožáru (za předpokladu souhlasu majitele stožáru) tak, aby spodní okraj skříne byl 2,5 – 3 m nad terénem.
Při rekonstrukci přípojky je možné tuto stávající provedení přípojky ponechat jen tehdy, neprochází-li vnitřními prostorami bytu a neumožnuje-li neoprávněný odběr elektřiny. Jištění v přípojkové skříni musí být alespon o jeden stupen vyšší, než je jištění před elektroměrem.

4. Přípojky provedené nn  kabelem
Pro každý objekt má být zřízena jen jedna prípojka. Je-li provedeno více přípojek pro jeden objekt, musí být tato skutecnost v každé přípojkové skříni tohoto objektu. Je-li připojení provedeno smyčkováním, tvoří přípojku pouze přípojková skřín. Je-li to však účelné a ekonomické, muže sloužit jedna přípojková skřín i pro více objektu za předpokladu, že každý z těchto objektu musí mít v přípojkové skříni samostatné jištení. Kabelové přípojky musí být provedeny vždy třífázove.
Kabelová přípojka muže být provedena:
  • odbočením v rozpínací skříni kabelového vedení z jedné samostatné sady pojistek
  • odbočením z kabelového vedení „T spojkou“
  • smyčkováním
  • odbočením z venkovního vedení
Odbocuje-li kabelová přípojka z venkovního vedení, musí být kabel po sloupu venkovního vedení chráněn proti mechanickému poškození ochrannou trubkou do výše minimálne 2,5 m. Minimální průřez přípojky smí být 4 x 16 mm2 Al, při odbočení T-spojkou 4 x 25 mm2 Al. 4
Přípojková kabelová skříň je součástí přípojky a zpravidla se umistuje na odberatelově nemovitosti v oplocení, v obvodovém zdivu budovy či na jiném vhodném a snadno přístupném místě, které je  přístupno i bez přítomnosti odběratele. Spodní okraj má být 60 cm nad definitivne upraveným terénem před skříní. S ohledem na místní podmínky lze výšku skříně zvětšit až na 1,5 m – sníh, záplavy a pod. Pri kombinaci elektromerového rozvádece s prípojkovou skríní je možno umístit skrín i níže než 60 cm za předpokladu, že výška okénka pro odečítání v elektroměrovém rozvadeči nebude níž než 70 cm nad definitivním terénem. Před přípojkovou skříni musí být volný prostor o šíři minimálne 0,8 m. Jištění v přípojkové skříni musí být alespon o jeden stupen vyšší, než je jištení pred elektroměrem.
5. Přípojky nn provedené z části venkovním vedením a z části kabelovým vedením
Pro část přípojky provedené venkovním vedením platí podmínky pro přípojku provedenou venkovním vedením, pro část přípojky provedené kabelovým vedením platí podmínky pro přípojku provedenou kabelovým vedením.

Žádné komentáře:

Okomentovat