středa 9. května 2012

MiniElektrikář 22. - Proudový chránič

1. proudový chránič
Proudový chránič ( RCD - Residual protective device, neboli diferenciální proudová ochranaje ) elektrický přístroj, který odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo při dotyku člověka.

2. konstrukce
Základními funkčními prvky proudového Chrániče je součtový transformátor, velmi citlivé relé a spínací mechanismus. Podmínkou správné funkce přístroje je,že součtovým transformátorem prochází pouze pracovní vodiče.V žádném případě nelze součtovým transformátorem vést vodič PE.

3. princip
Pokud je přitékající proud I1 roven odtékajícímu proudu I2, zůstává relé sepnuté. V okamžiku, kdy dojde k poruše a část proudu (I3) začne téci např. přes lidské tělo do země, změní se intenzita magnetického pole vytvářeného superpozicí magnetických polí dolní cívky a horní cívky a dojde k rozepnutí kontaktů4. využití
Ve většině domácností se proudové chrániče zatím používají spíše omezeně, jen pro některé obvody, jako doplněk ke standardním jističům. V nových instalacích je však použití chráničů povinné pro zapojení koupelen a pro zásuvkové obvody určené zařízením používaným mimo budovu. Typicky tedy pro různé sekačky, drobné stavební stroje, čerpadla. Proudovým chráničem musí být povinně vybaveny také přemístitelné (staveništní) rozvaděče. Od roku 2009 je používání proudových chráničů povinné pro všechny zásuvkové obvody v nových nebo rekonstruovaných domovních instalacích.

Chráničem musí být vybaveny elektrické obvody koupelen, staveništní rozvaděče, instalace bazénů a fontán,zásuvky pro napájení zařízení ve venkovním prostředí, pokud je ochrana samočinným odpojením do 20 A (ruční nářadí, sekačky atd.). Veškeré zásuvky ke kterým má přístup veřejnost, a tam kde nejsme schopni zabezpečit dovolenou impedanci vypínací smyčky.

5. podmínky pro správnou činnost ochrany před úrazem el. proudem.
- ochranný vodič PE (respektive PEN se nesmí jistit)
- ochranný vodič musí mít minimální předepsaný průřez
- vodič zastávající funkci ochranného vodiče (PE, PEN) musí mít barvu zelenožlutou
- impedance ochranné vypínací smyčky musí odpovídat vztahu

Zs x Ia = Uo

Zs ... impedance ochranné smyčky (v Ohmech)
Ia ... proud, který způsobí vypnutí v předepsaném čase (A)
Uo ... napětí živé části proti zemi (V)

Žádné komentáře:

Okomentovat