úterý 31. srpna 2010

SCRIPT: jak zjistit verzi integračních komponent v HYPER-V ?

Zde je script:


const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
strVersion = ""
strkeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Virtual Machine\Auto"
strkeyName = "IC Version"
strComputer = "."
set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.shell")
sysroot = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%systemroot%")
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
strversion = objFSO.GetFileVersion(sysroot & "\system32\drivers\vmbus.sys")
Set oReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\default:stdRegProv")
oReg.SetStringValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strkeypath,strkeyname,strversion
Wscript.Echo "IC version: " & strversion & " added to registry on HKLM\" & strkeypath

A je vyzobnut z tohoto článku ... Checking Integration Components version on Hyper-V RTM

Žádné komentáře:

Okomentovat