pondělí 30. dubna 2012

MiniElektrikář 19. - Operační zesilovače

1. Základní parametry
Operační zesilovač (zkratka OZ) je univerzální stejnosměrný zesilovací analogový elektronický obvod, jenž je základním prvkem analogových elektronických systémů. Operační zesilovač je často v praxi pro výpočty nahrazován ideálním operačním zesilovačem.

pátek 27. dubna 2012

MiniElektrikář 18. - Sekvenční logické obvody

1. Sekvenční logický obvod
Sekvenční logický obvod je elektronický obvod složený z logických členů. Sekvenční obvod se skládá ze dvou částí – kombinační a paměťové. Abychom mohli určit hodnotu výstupní proměnné, je potřeba u sekvenčních obvodů sledovat kromě vstupních proměnných ještě i jeho vnitřní proměnné – vnitřní stav. Jsou to proměnné, které jsou uchovány v paměťových členech. Existence vnitřních proměnných způsobuje, že stejné hodnoty vstupních proměnných přivedené na vstup obvodu, nevyvolávají vždy stejnou odezvu na výstupu obvodu.

čtvrtek 26. dubna 2012

MiniElektrikář 17. - Logické obvody

1. Logický obvod
Logický, číslicový či digitální obvod je elektronický obvod, který pracuje s diskrétními stavy. Jsou tvořeny tzv. logickými členy (nazývanými též hradla). Naopak z logických obvodů se skládají číslicové systémy.
Na rozdíl od analogových elektronických obvodů, které jsou založené na spojité formě informace (mechanické ručičkové hodiny), v logických obvodech je informace reprezentována a zpracovávána v podobě diskrétní (digitální hodiny). Součástky v logických obvodech (např. tranzistory) pracují z principu analogově. Jsou však používány ve spínacím režimu, který umožňuje se od jejich analogové povahy abstrahovat a pracovat s nimi, jako by byly diskrétní.

středa 25. dubna 2012

MiniElektrikář 16. - Klopné obvody

1. Klopný obvod
Klopný obvod (zkratka KO) je elektronický obvod, který může nabývat právě dva odlišné napěťové stavy, přičemž ke změně z jednoho stavu do druhého dochází skokově. Tyto obvody se skládají z několika hradel nebo jiných aktivních prvků a lze je použít např. jako paměťové prvky, impulzní generátory nebo časovače.

úterý 24. dubna 2012

MiniElektrikář 15. - Elektromagnetické vlny

1. Vznik a způsob šíření
Elektromagnetické záření (též elektromagnetické vlny) je kombinace příčného postupného vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole. Elektromagnetickým zářením se zabývá obor fyziky nazvaný elektrodynamika, což je podobor elektromagnetismu. Infračerveným zářením, viditelným světlem a ultrafialovým zářením (viz níže) se zabývá optika.
Viditelné světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce 400–750 nm. Vlnové délky světla leží mezi vlnovými délkami ultrafialového záření a infračerveného záření.

pondělí 23. dubna 2012

MiniElektrikář 14. - Reproduktory

1. Druhy reproduktorů

Dělení reproduktorů dle způsobu vyzařování:
  • Přímovyzařující - kmitající membrána je bezprostředně navázána na prostředí, do kterého se akustická energie vyzařuje. Obvyklá účinnost nepřevyšuje několik málo procent.
     
  • Nepřímovyzařující (tlakové) - mezi prostředím, do kterého se akustická energie vyzařuje, a mezi membránou, je vložen zvukovod a popřípadě další pomocné akustické obvody. Toto uspořádání obvykle zvyšuje účinnost, umožňuje dosahovat vysokých vyzářených výkonů, tvarovat směrový diagram apod.

pátek 20. dubna 2012

MiniElektrikář 13. - Snímače neelektrických veličin

1. Snímače polohy, teploty, tlaku, průtoku, rychlosti, otáček, úhlu natočení
Snímač obecně znamená označení pro technické zařízení, které je určeno pro snímání a detekci různých fyzikálních veličin, vlastností látek a technických stavů v mnoha oborech lidské činnosti.

čtvrtek 19. dubna 2012

MiniElektrikář 12. - oscilátor a směšovač

1. Princip oscilátoru
Oscilátor je systém, ve kterém se vzájemně přeměňuje jedna forma energie v jinou a zpět, jeho projevem je opakovaná výchylka nějaké veličiny do krajních hodnot, minimálních i maximálních. Fyzikálních kmitajících systémů, oscilátorů, lze sestavit mnoho.
  
Pokud se výchylky pravidelně opakují, hovoříme o periodických kmitech. Pokud je vazba systému lineární, kmity jsou harmonické. Vzhledem k tomu, že přírodě se lineární nebo téměř lineární vazba vyskytuje velmi často, je kmitání velmi obvyklým jevem.

středa 18. dubna 2012

MiniElektrikář 11. - Rezonanční obvod

Rezonanční obvod je komplexní jednobran.
Vznikne paralelním nebo sériovým spojením kondenzátoru a cívky. Při jedné, tzv rezonanční frekvenci se v tomto obvodu vyrovnává kapacitní a induktivní reaktance a rezonanční obvod se pro tuto frekvenci chová jako činný odpor. Stav obvodu který nastane při rezonanční frekvenci se nazývá rezonance. Je to jev, při kterém se v obvodu RLC při určitém kmitočtu podstatně zvětší proud u sériového obvodu nebo se podstatně zvětší napětí u obvodu paralelního. Sériový rezonanční obvod má při rezonančním kmitočtu nejmenší impedanci. Paralelní rezonanční obvod má při rezonančním kmitočtu největší impedanci. Obvod má při této frekvenci pouze činný odpor.

Stav obvodu, který nastane při rezonanční frekvenci se nazývá rezonace.

úterý 17. dubna 2012

MiniElektrikář 10. - Zesilovače

1. Zesilovače

Zesilovače jsou elektronické obvodové systémy, které se používají k zesílení slabých elektronických signálů. Při zesilování se zvětšuje pouze amplituda signálu, tvar a frekvence zůstávají nezměněny. Zesilovač je aktivní nelineární čtyřpól, tvořeny zesilovacím prvkem (tranzistor, IO) a pomocnými obvody, které slouží k nastavení a stabilizaci pracovního bodu.


pondělí 16. dubna 2012

Sticky notes nebo poznámky i na ploše

Určitě všichni známe klasiké žluté lepící papírky (i v dalších barvičkách).

Dlohodobě jsem v minulosti používal program Sticky Notes, který zrovna bohužel nevynikal stabilitou a sem - tam najednou náhodně nedokázal zobrazit všechny poznámky (zobrazil jen část nebo i nic). problematické byla také obnova ze zálohy.

No a při instalaci nového počítače jsem se tedy porozhlížel po něčem lepším, než co je součástí operačního systému Microsoft Windows 7.

Jasně že z oblasti freeware.

pátek 13. dubna 2012

Souborové systémy: ReFS (Windows 8)

Microsoft počítá s postupným nasazením ReFS (Resilient File System) do všech budoucích verzí operačního systému Windows. Nový systém souborů je navržen pro práci v širokém spektru zařízení, od nejmenších počítačů až po velká datová centra. Podporuje názvy souborů a jejich celého umístění o velikosti až 32 tisíc znaků a dokáže si poradit až s 18 trilióny souborů, přičemž maximální velikost každého z nich je 18 TB.

Windows 8 bude obsahovat souborový systém další generace. Resilient File System, zkráceně ReFS, byl navržen pro nové přístupy k ukládání dat. Během vývoje vyl kladen zvláštní důraz na zpětnou kompatibilitu s NTFS. Systém se vyznačuje zejména schopností za běhu opravovat poškozená data. Není nutné tedy celý svazek odpojit a nechat zkontrolovat programem ScanDisk. Jeho struktura dovoluje lepší škálovatelnost, než v případě NTFS.

středa 11. dubna 2012

Cestopis: Rumunsko - Ukrajina 2011

A málem bych zapomenul ... mám tu další cestopis.
Ten poslední je z mé podzimní dovolené v Rumunsku, Ukrajině 2011.

Cestopis má 32 stránek.
Je tam trochu fotek, trochu zápisků a poznámek z jednotlivých dnů ...

Toto je v pořadí již 7 cestopis, který jsem vytvořil a nafotil.
Z těch minulých jen namátkou připomínám: Turecko, Banát, Albánie, Sýrie a Izrael.

úterý 10. dubna 2012

ISO 9001 - Systémy managementu jakosti

ČSN EN ISO 9001: Systémy managementu jakosti


CHARAKTERISTIKA NORMY
Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2009 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.

sobota 7. dubna 2012

LSM 2012 - odborný letní tábor pro děti (31. ročník)

Zajímá se Vaše dítě o programování či elektroniku ?
Nebo by se rádo naučilo fotit či pracovat s videem (nejen natáčet a stříhat, ale i ozvučit a otitulkovat) ?

Možná by nejen Vás jako rodiče ale i dítě mohla zaujmout nabídka na odborní letní tábor, který pořádá HiFiklub Žďár nad Sázavou a Dům dětí a mládeže Bystřice nad Perštejnem.

Každý účastník si zvolí oblast zájmu a té se věnuje po dobu celého soustředění. Poslouchá odborné přednášky a dělá praktická cvičení ve svém zaměření. Jednotlivé obory jsou vedeny vedoucími a praktikanty, kteří mají k danému tématu hlubší vztah, buď studují tímto směrem zaměřenou školu, a nebo v oboru již pracují.
Výběr oboru není nijak závazný, ani svazující. Účastníci se mohou do tvorby a vzdělávání zapojit ve všech oblastech.
Program LSM není zaměřený pouze na odbornou část. Každý den jsou pro účastníky připraveny aktivity v přírodě (různé hry, výlety za krásami Vysočiny a sporty). Každý účastník si na konci odveze nové znalosti, plody vlastní práce (výrobek, program, či jiný výtvor) a vzpomínkové DVD.

A snad jen ještě na závěr ...
někteří z účastníků (jako děti) své znalosti, které na táboru načerpali,
dokázali později zužitkovat ...
A dnes pracují ... (namátkou) v www.seznam.cz, www.hw.cz, www.ceskatelevize.cz, ...

pátek 6. dubna 2012

Souborové systémy: NTFS

NTFS = New Technology File System
je v informatice označení pro souborový systém, který vyvinula firma Microsoft pro svoje operační systémy řady Windows NT. Souborový systém NTFS byl navržen na konci 80. let 20. století jako rozšiřitelný souborový systém, který je možné přizpůsobit novým požadavkům. Microsoft při vývoji NTFS využil poznatky z vývoje HPFS, na kterém spolupracoval s firmou IBM.

čtvrtek 5. dubna 2012

Souborové systémy: exFAT (FAT64)

exFAT = Extended File Allocation Table

Někdy označovaný jako FAT64
Je proprietární souborový systém společnosti Microsoft, který byl byl poprvé představen v listopadu 2006. V lednu 2009 si jej nechala firma Microsoft patentovat.

exFAT je vhodný hlavně pro flash disky, očekává se nebo již započala implementace též pro vyměnitelná paměťová média jako např. vysokokapacitní paměťové karty (SDXC) nebo SSD disky.

středa 4. dubna 2012

Souborové systémy: FAT, FAT16, FAT32

FAT = File Allocation Table

FAT je zkratka anglického názvu File Allocation Table. Jedná se o tabulku obsahující informace o obsazení disku v souborovém systému vytvořeném pro DOS. Zároveň se tak označuje zmíněný souborový systém.
FAT, FAT12
je jednoduchý souborový systém, proto je podporován prakticky všemi operačními systémy. Je podporovám dnes již legenárním MS-DOSem a takřka všemi varinatami operačního systému UNIX (LINUX, FreeBSD, ...). Kvůli jednoduchosti a rozšíření je velmi často používán na výměnných médiích jako např. USB flash disk, paměťová média do fotoaparátů, mp3 přehrávačů a hlasových záznamníků.
Souborový systém FAT byl vytvořen v srpnu 1980 s první verzí QDOSu, předchůdce MS-DOSu. První verze neuměla podadresáře a používala 12 bitů pro adresaci sektoru (což omezovalo velikost disku na 2 MByte). 
FAT 12 se používal např. na disketách 
Verze s 12 bity s doplněnou podporou podadresářů se říká FAT12.

úterý 3. dubna 2012

WmWare Workstation: spojení vmdk souborů

VMWare Workstation 8

Prováděl jsem konverzi fyzického počítače do virtuálního.
Všechno proběhlo dobře a rychle.

Až na závěr jsem si všimnul, že při konverzi se vytvořilo víc jak 110 souborů VMDK s různou velikostí od cca 300 KByte až do 2 GByte.


pondělí 2. dubna 2012

Historie Internetu

Časopis GIZMODO zveřejnil na svých stránkách v roce 2010 velmi zajimavou infografiku.

Pod názvem The History of the Internet, Visualized si na ni lze podívat zde: