pátek 20. dubna 2012

MiniElektrikář 13. - Snímače neelektrických veličin

1. Snímače polohy, teploty, tlaku, průtoku, rychlosti, otáček, úhlu natočení
Snímač obecně znamená označení pro technické zařízení, které je určeno pro snímání a detekci různých fyzikálních veličin, vlastností látek a technických stavů v mnoha oborech lidské činnosti.

V praxi se může jednat například o:
- senzor nebo čidlo (součástka používaná v automatizaci a průmyslové regulaci)
 • optický snímač polohy
 • magnetický snímač polohy
 • snímač pohybu
 • snímač teploty
 • snímač posunutí
 • hladinový snímač
 • otřesový snímač
 • indukční snímač průtoku
 • ultrazvukový snímač
 • snímač rozdílů tlaků respektive snímač tlakových rozdílů 
- snímač pro elektroakustické nástroje
 • piezoelektrický snímač
- snímač čárového kódu
- snímač otisků prstů
2. Senzor
je  počeštěné slovo z angličtiny (sensor), česky čidlo nebo snímač. Obecně je to specializovaný zdroj informací pro řídící systém (například mozek), v úžším slova smyslu je to technické zařízení které měří určitou fyzikální veličinu a převádí ji na signál, který lze dálkově přenášet a dále využit v měřicích a řídících systémech. 
Hlavními parametry senzorů jsou citlivost, práh citlivosti, dynamický rozsah, reprodukovatelnost (podle odchylky na naměřených hodnotách jedné veličiny) a chyby senzoru (aditivní, multiplikativní). 
Výstupní hodnota senzoru je většinou udává rozdílem napětí nebo proudu od "nuly" (ta se většinou určuje).
3. Principy činnosti snímačů
Patří mezi pasivní snímače, měřená neelektrická veličina je snímačem převedena na změnu elektrického odporu. Odporové snímače se vyznačují svou jednoduchostí. Tato skupina je velmi rozsáhlá a umožňuje řešení většiny problémů z oblasti měření neelektrických veličin. Z hlediska transformace rozeznáváme tyto odporové snímače:
 • kontaktové
 • využívající stykového odporu
 • potenciometrické
 • tenzometrické
 • s teplotní závislostí
 • odporové snímače záření
 • odporové analyzátory plynů
 • odporové snímače rychlosti proudění
4. Rozdělení snímačů a použití:
Podle druhu měřené fyzikální veličiny:
 • polohy
 • rychlosti a zrychlení
 • kmitavého pohybu
 • mechanického napětí
 • síly ..... atd.
Podle průběhu výstupního signálu:
 • spojité
 • limitní
 • číslicové
Podle principu činnosti:
- měření délky:
 • odporové
 • indukční
 • kapacitní
- měření síly:
 • Odporové tenzometrické snímače
 • Polovodičové tenzometrické snímače
 • Piezoelektrické tenzometrické snímače
 • Magnetoelastické snímače
- měření úhlové výchylky:
 • Drátové odporové snímače
 • Rtuťové odporové snímače
- měření průtoku:
 • Klapkový průtokoměr
 • Lopatkový průtokoměr
 • Plováčkový průtokoměr
 • Diferenční průtokoměr
 • Indukční průtokoměr
 • Kalorimetrický průtokoměr
 - měření teploty:
 • Dilatační teploměry
 • Odporové teploměry
 • Bezdotykové teploměry
 • Vláknové teploměry
- měření otáček:
 • Techometrické dynamo
 • Techometrický generátor
 • Magnetické otáčkoměry
 • Bezdotykové otáčkoměry
- měření osvětlení:
- měření viskozity:
- měření pH:
- měření teploty rosného bodu:
 • Rotační viskozimetr
 • Tělísový viskozimetr
 • Kapilární viskozimetr
- Měření absorpce záření:
 • Kalorimetrikcý analyzátor
- Měření vlastností tuhých látek:
- Měření vad materiálu:
- Měření složení plynů a kapalin:

- Ostatní: 
 • Drátové odporové snímače
 • Rtuťové odporové snímače
 • magnetické
 • mechanické
 • optické
 • ultrazvukové ....atd
Podle způsobu odměřování:
 • absolutní
 • přírůstkové (inkrementální)
 • smíšené

Žádné komentáře:

Okomentovat