čtvrtek 31. května 2012

MiniElektrikář 37. - Elektroinstalace v obytných budovách

1. Přípojka
 • venkovní (závěsným kabelem, holými vodiči)
 • kabelové
2. Ukončení elektrických přípojek
 • v hlavní domovní pojistkové skříni (HDpS) (venkovní vedení)
 • skříň musí být plombovatelná nebo se závěrem na klíč rozvodných závodů
  v hlavní domovní kabelové skříni (HDkS) (kabelové vedení) příp. skříň musí být opatřena závěrem na klíč pro rozvodná zařízení
Přípojky nn provedené venkovním vedením
 • Pro každý objekt má být zřízena jen jedna přípojka.
 • Je-li provedeno pro jeden objekt více přípojek, musí být tato skutečnost vyznačena v každé přípojkové skříni.
 • Přípojka má být zřízena s plným počtem vodičů rozvodného zařízení v místě odbočení.
 • Jen v odůvodněných případech (stánky, poutače), lze provést přípojku s menším počtem vodičů.
 • Minimální průřezy vodičů přípojky – vodiče AlFe – 16 mm2, závěsné kabely Al 10mm2. Pro přípojky se přednostně používá závěsných kabelů.
 • Přípojková skříň je součástí přípojky. Umísťuje se na odběratelově objektu, nebo na jeho hranici tak, aby k ní byl umožněn přístup i bez přítomnosti odběratele.
Přípojky nn provedené kabelem

 • Přípojkové vedení - Pro každý objekt má být zřízena jen jedna přípojka. Je-li provedeno pro jeden objekt více přípojek, musí být tato skutečnost vyznačena v každé přípojkové skříni. Přípojka má být zřízena s plným počtem vodičů rozvodného zařízení
 • Minimální průřezy vodičů přípojky – při odbočení v rozpínací skříni 4 x 16 mm2 Al, při odbočení T- spojkou 4 x 25 mm2 Al.
 • Použije-li se kabel s měděnými vodiči, je minimální průřez o stupeň nižší.

středa 30. května 2012

MiniElektrikář 36. - Ochrana před atmosférickým přepětím

1. Zkratka:
Atmosférická přepětí (LEMP – Lighting ElektroMagneticPulse)
 
2. Úvod
Zdrojem atmosférického přepětí je bleskový výboj. Je to nejsilnější přírodní elektrický výboj. Vzniká za bouřky, a to zejména v letních měsících. Byly však pozorovány bleskové výboje i v zimě. Velikost proudu bleskového výboje může dosáhnout až 200kA a může ohrozit elektrická a elektronická zařízení do vzdálenosti 4km.
Přímý úder blesku – proudový impuls se šíří po kovových konstrukcích a může se uzavírat např. vnitřkem budovy.
Nepřímý úder blesku – proudový impuls se šíří po vedení a ohrožuje vzdálená zařízení. Vedením nízkého napětí může proniknout do silového rozvodu budov.
Proud bleskového výboje ohrožuje silnoproudé části elektrických zařízení zkratem a následným požárem, slaboproudá zařízení ohrožuje rušením a poškozením elektronických obvodů.

úterý 29. května 2012

MiniElektrikář 35. - Přípojky nn:

1. Všeobecné předpisy a normy
 
Problematiku přípojek řeší ČSN 33 3320 „Elektrické přípojky“ a podmínky pro provedení přípojky stanovuje dle zákona c. 458/2000 Sb. (úplné znění zákona c 91/2005 Sb.) - Energetický zákon - příslušný provozovatel distribuční sítě.
Podmínky pro připojení a dodávku elektřiny stanoví vyhláška Energetického regulačního úřadu c. 51/2006 Sb.

pondělí 28. května 2012

MiniElektrikář 34. - Sítě nízkého napětí

V České republice (a i v rámci EU) je definováno:
 • značkou nn
 • napětím 50 až 1000 V
 • v Evropě normalizován kmitočet 50 Hz
Dle ČSN 33 0121:2001 čl. 3
je normalizované jmenovité napětí definováno 230/400 V s tolerancí +10% (207 V - 253 V)

neděle 27. května 2012

MiniElektrikář 33. - Transformátory

Transformátory: převod,  hodinový úhel, využití,
speciální transformátory.

1. Definice
Transformátor je elektrický netočivý stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Používá se většinou pro přeměnu střídavého napětí (např. z nízkého napětí na vysoké) nebo pro galvanické oddělení obvodů.

sobota 26. května 2012

MiniElektrikář 32. - Barevné kódy kondenzátoru

Soubor:Capacitors electrolytic.jpg
Kondenzátor je pasivní elektrotechnická akumulační součástka používaná v elektrických obvodech k dočasnému uchování elektrického náboje, a tím i k uchování potenciální elektrické energie. Základní vlastností pro hodnocení kondenzátoru je jeho elektrická kapacita, technicky je kondenzátor určen maximálním povoleným napětím, druhem dielektrika a provedením vývodů (axiální, radiální, bezvývodový). Někdy se také užívá pojmu kapacitor. Pokud se mluví o kapacitoru, je tím myšlena ideální součástka jejíž jedinou vlastností je kapacita. Jako kondenzátor se označuje součástka skutečná, která má kromě kapacity i další parazitní vlastnosti.

pátek 25. května 2012

T-Mobile končí provoz sítě UMTS TDD

Před několika lety T-Mobile s velkou pompou a slávou uvedl internetové tarify pod tajemným marketingovým názvem 4G a tajuplně naznačoval obrovský výhled (i s dalším rozvojem) do budoucna.
Značná řada odborníků, kteří vidí pod pokličku (včetně dnes již nežíjícího autora VUČAKO) však byla velmi skeptická.
Nejen proto, že pro tuto technologii bylo na trhu velmi malé množství zařízení (oproti konkurenční technologii UMTS FDD), ale i proto, že T-Mobile patřil mezi několik málo operátorů (rozuměj byl snad jedinný), který ji v praxi opravdu nasadil a provozoval
T-Mobile udělal v miulosti velký kotrmelec, který ho pak následně velmi mrzel (a zejména pracovníky pracující v technické podpoře).
A způsobil nemalé problémy nejen sobě, ale i svým zákazníkům.

středa 23. května 2012

MiniElektrikář 31. - Světelné spotřebiče

1. Teplotní zdroje – září rozžhavené vlákno (žárovky, halogenidové žárovky)
Vlastnosti:
 • velmi nízká účinnost přeměny jiného druhu energie na světlo
 • velký podíl energie vyzářené v podobě tepla (hlavní část)
 • spojité rozložení světla ve spektru podle fyzikální křivky teplotního zářiče
 • subjektivně příjemné vnímání světla lidským okem
 • závislost barvy světla na teplotě zářiče
 • závislost účinnosti zdroje na teplotě zářiče
2 .Výbojové zdroje
pracují na principu elektrického výboje, který je schopen v určitém daném prostředí vyvolat záření. Záření může být v ultrafialovém pásmu nebo přímo ve viditelném (okem vnímaném) pásmu. Ultrafialové záření je pro lidský zrak neviditelné, proto se musí transformovat na viditelné záření. To se obvykle provádí pomocí luminoforů, látek, které jsou naneseny na vnitřním povrchu světelného zdroje.

Příklady:
 • zářivky
 • halogenidové
 • sodíkové výbojky.
Zářivkové trubice - konstrukce, zapojení
Řez zářivkovou trubicí
1. patice   2. elektroda   3.rtuť   4.trubice   5.luminiscenční povlak

pondělí 21. května 2012

Elektrikáři v Laguně

18. května 2012 v pozdně odpoledních hodinách se většina studentů dálkového studia 3.DE na SSTZR sešla ke konzultaci před závěrečnými zkouškami.
Za učitelský sbor Střední školy technické Žďár nad Sázavou se zúčastnil pouze učitel odborného výcviku pan Burget Karel (další učitelé se omluvili ... třeba i z důvodu přípravy na vysokoškolskou zkoušku v rámci svého studia).
Začátek naší výukové hodiny byl stanoven na šestnáctnou hodinu. Ale protože přeci jen všichni chodíme do práce ... počkali jsem na spolužáky opozdilce a v cca 16:15 jsem zahájili naši externí konzultaci s panem Burgetem v uzavřeném salónku nonstop klubu Laguna.

Windows 7 - mizející ikonky

pomoc je jednoduchá

START - Ovládací panely - Poradce při potížích - Změnit nastavení

Údržba počítače: vypnout
Další nstavení: vše odškrtat

pátek 18. května 2012

On-Line služby 26. - Poslání pohlednice z mobilu


Přestože je Česká pošta velký moloch, který neumí nstavit pravidla, aby alespoň trochu dodržoval svůj základní slogan (Dneska podáte, zítra dodáme), tak provozuje jednu velmi zajímavou službu.


čtvrtek 17. května 2012

E-mail komunikační protokoly

V počátcích Internetové komunikace bylo vytvořeny textové komunikační protokoly na základě TELNETu, ale to se dnes nemusí snad nemusí již správcům poštovních serverů přípomínat.

V oblasti výměny e-mailů mezi servery je to komunikační protokol SMTP (pracující na portu 25). Musím připomenou, že je také ještě používám, když klient odesílá e-mail na poštovní server.

úterý 15. května 2012

MiniElektrikář 28. - Asynchronní stroje

Asynchronní motor je točivý elektrický stroj (elektromotor), pracující na střídavý proud. Je to nejrozšířenější pohon v elektrotechnice vůbec. Tok energie mezi hlavními částmi motoru (stator a rotor) je realizován výhradně pomocí elektromagnetické indukce, proto se často tento motor označuje jako motor indukční. Výhodou asynchronního motoru je vysoká spolehlivost, jednoduchá konstrukce a napájení z běžné střídavé sítě. Napájecí napětí může být jednofázové nebo trojfázové. Trojfázové je výrazně používanější. Asynchronní motor vynalezl Nikola Tesla.
1. Asynchronní motor trojfázový
je točivý elektrický stroj (elektromotor), pracující na střídavý proud. Je to nejrozšířenější pohon v elektrotechnice vůbec. Tok energie mezi hlavními částmi motoru (stator a rotor) je realizován výhradně pomocí elektromagnetické indukce, proto se často tento motor označuje jako motor indukční. Výhodou asynchronního motoru je vysoká spolehlivost, jednoduchá konstrukce a napájení z běžné střídavé sítě. Napájecí napětí může být jednofázové nebo trojfázové. Trojfázové je výrazně používanější. Asynchronní motor vynalezl Nikola Tesla.


Svorkovnice asynchronního motoru zapojená do hvězdy a do trojúhelníka

pondělí 14. května 2012

MiniElektrikář 27. - Spínače nn

Spínače nn: druhy, využití, konstrukce, schématické značky.
Vypínače, nebo také spínače, jsou základní součástí elektrického obvodu.Jsou určeny ke spínání jednoho nebo více elektrických obvodů.Spínáním se přitom rozumí spojování a rozpojování elektrického obvodu , zatíženého ,nebo nezatízeného


neděle 13. května 2012

MiniElektrikář 26. - Stykače a relé

1. Stykač
je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony. Zařízení s větším výkonem, například motory, jsou napájena přes výkonové stykače.

Stykač je spínač, který má zajištěnu jednu klidovou polohu (obvykle vypnuto), ve druhé poloze ho drží cizí síla (obvykle zapnuto). Používají se pro časté spínání (až 3000 sepnutí za hodinu) a pro dálkové a automatické ovládání. Je schopen spínat velké výkony.
Podle použití rozlišujeme stykače na:
 • výkonové
 • pomocné
podle druhu spínaného proudu
 • na stykače pro střídavý proud (AC)
 • stykače pro stejnosměrný proud (DC).

sobota 12. května 2012

MiniElektrikář 25. - Jističe

1. Jističe
Jistič je elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (tzv. nadproudu) (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím může chránit obsluhu před možným úrazem elektrickým proudem a chráněné elektrické zařízení před jeho poškozením.


Schématická značka jističe ...

pátek 11. května 2012

MiniElektrikář 24. - Elektrotechnická schémata

0. Úvod
Normalizovaný formát výkresu (formát řady A):
 • A0
 • A1
 • A2
 • A3
 • A4
 • a vyjímečně A5

Normalizované druhy čar:
 • 0,18 mm
 • 0,25 mm
 • 0,35 mm
 • 0,5 mm
 • 0,7 mm
 • 1,4 mm
 • 2 mm

čtvrtek 10. května 2012

MiniElektrikář 23. - Pojistky

1. Pojistka:
Elektrická pojistka je jednorázové zařízení, které přeruší obvod při nadproudu nebo zkratu. Tavná elektrická pojistka je obvykle tvořena tenkým vláknem, které se při překročení určité velikosti proudu přepálí a přeruší tak elektrický obvod. Vlákno tavné pojistky je obvykle zabudováno do skleněného tělíska.

2. Druhy
- tavná pojistka (válcová, nožová)
- vratná pojistka
- tepelná elektrická pojistka

Vysokovýkonové
Přístrojové
Nízkonapěťové

superrychlé (FF)
rychlé (F)středně pomalé (M)
pomalé (T)
superpomalé (TT).

středa 9. května 2012

MiniElektrikář 22. - Proudový chránič

1. proudový chránič
Proudový chránič ( RCD - Residual protective device, neboli diferenciální proudová ochranaje ) elektrický přístroj, který odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo při dotyku člověka.

2. konstrukce
Základními funkčními prvky proudového Chrániče je součtový transformátor, velmi citlivé relé a spínací mechanismus. Podmínkou správné funkce přístroje je,že součtovým transformátorem prochází pouze pracovní vodiče.V žádném případě nelze součtovým transformátorem vést vodič PE.

3. princip
Pokud je přitékající proud I1 roven odtékajícímu proudu I2, zůstává relé sepnuté. V okamžiku, kdy dojde k poruše a část proudu (I3) začne téci např. přes lidské tělo do země, změní se intenzita magnetického pole vytvářeného superpozicí magnetických polí dolní cívky a horní cívky a dojde k rozepnutí kontaktů

úterý 8. května 2012

Minielektrikář 21. - Elektrárny

Současné elektrárny:
 • vodní elektrárny- přeměna energie vody (mechanické energie) an elektrickou energii
  - voda roztáčí vodní turbínu, která pohání elektrický generátor
  - podle konstrukce se dělí na
        - jezové (průtočné) - spád je tvořen jezem
        - derivační (náhonové) - spád je tvořen náhonem
        - přehradní (akumulační) - spád je tvořem přehradou
        - přečerpávací (Dlouhé Stráně v ČR)
        - přílivové - mořský příliv (v ČR není)


pondělí 7. května 2012

MiniElektrikář 20. - elektropojmy

 • Pracovní vodič - vodič, který slouží k vedení pracovního proudu. Při jeho poruše zařízení nepracuje
 • Ochranný vodič - vodič, který zajišťujte ochranu před nebezpečným dotykem. Při jeho poruše zařízení pracuje, ale při další jiné poruše může být uživateli nebezpečné
 • Krajní vodič - vodič, který je pracovní a má napětí proti střednímu vodiči, v naší síti nn i proti zemi.
 • Střední vodič - vodič vyvedený z uzlu zdroje, je to pracovní vodič, v naší síti nn nemá napětí proti zemi. 

pátek 4. května 2012

On-Line služby 26. - Český benzín

Ceny benzínu nám rostou do závratných výšek.
A v novnách se můžeme skoro každý týden dočíst, jak byla pokořena další a znova další hranice.
Poslední známá částka je 39,70 / za litr Natural 95 (začátkem května 2012).

Noviny se sice začaly předhánet s avizovaných zlevněním benzínu.
Ale to by nebyla naše vláda, aby zase nevymyslela zase nějakou kulišárnu na svůj lid.
Prý musí zvýšit cenu benzínu o 0,17 Kč za litr ...musí se prý postavit další nádrže na benzín (v rámci Státních hmotných rezerv).

A od 1.1.2013 má vzrůst DPH o 1 % (na snad končených 21 %).
No a pro cenu benzínu to znamená zdražení o dalších cca 0,33 Kč.

čtvrtek 3. května 2012

MS SQL Server: licencování ve virtuálním prostředí

Jak se licencuje MS SQL Server 2005 a MS SQL Server 2008 a MS SQL Server 2008 R2 ve virtuálním prostředí ?

V zásadě jsou 2 režimy:
- Režim Per Processor License
- Režim server + CAL

středa 2. května 2012

Windows Mobile 6.x končí

Všichni uživatelé, vývojáři ....
můžou uronit slzičku nad jedním z
(ve své době) nejrošířenějších operačním systémem pro svět mobilních aplikací.