čtvrtek 31. května 2012

MiniElektrikář 37. - Elektroinstalace v obytných budovách

1. Přípojka
 • venkovní (závěsným kabelem, holými vodiči)
 • kabelové
2. Ukončení elektrických přípojek
 • v hlavní domovní pojistkové skříni (HDpS) (venkovní vedení)
 • skříň musí být plombovatelná nebo se závěrem na klíč rozvodných závodů
  v hlavní domovní kabelové skříni (HDkS) (kabelové vedení) příp. skříň musí být opatřena závěrem na klíč pro rozvodná zařízení
Přípojky nn provedené venkovním vedením
 • Pro každý objekt má být zřízena jen jedna přípojka.
 • Je-li provedeno pro jeden objekt více přípojek, musí být tato skutečnost vyznačena v každé přípojkové skříni.
 • Přípojka má být zřízena s plným počtem vodičů rozvodného zařízení v místě odbočení.
 • Jen v odůvodněných případech (stánky, poutače), lze provést přípojku s menším počtem vodičů.
 • Minimální průřezy vodičů přípojky – vodiče AlFe – 16 mm2, závěsné kabely Al 10mm2. Pro přípojky se přednostně používá závěsných kabelů.
 • Přípojková skříň je součástí přípojky. Umísťuje se na odběratelově objektu, nebo na jeho hranici tak, aby k ní byl umožněn přístup i bez přítomnosti odběratele.
Přípojky nn provedené kabelem

 • Přípojkové vedení - Pro každý objekt má být zřízena jen jedna přípojka. Je-li provedeno pro jeden objekt více přípojek, musí být tato skutečnost vyznačena v každé přípojkové skříni. Přípojka má být zřízena s plným počtem vodičů rozvodného zařízení
 • Minimální průřezy vodičů přípojky – při odbočení v rozpínací skříni 4 x 16 mm2 Al, při odbočení T- spojkou 4 x 25 mm2 Al.
 • Použije-li se kabel s měděnými vodiči, je minimální průřez o stupeň nižší.


3. Přípojková skříň
 • je součástí přípojky
 • umísťuje se zpravidla na odběratelově nemovitosti v oplocení, obvodovém zdivu a pod. místě, které je přístupné i bez přítomnosti odběratele
 • umístění nesmí zasahovat do evakuační cesty objektu.
 • Přípojkovou skříň lze umístit výjimečně i v blízkosti nemovitosti odběratele
 • spodní okraj přípojkové skříně má být 0,6 m nad definitivně upraveným terénem
 • S ohledem na místní podmínky (sníh, záplavy apod.) ji lze umístit i výše.
 • Před příp. skříní musí být volný prostor pro manipulaci alespoň 0,8 m.
4. Provádění elektroinstalací 
 • vedení, krabice, příslušenství musí být uloženy tak, aby je bylo možno po dokončení elektricky zkoušet a aby byl přístup pro údržbu
 • vedení je nutné udělat tak, aby nevhodným uložením, volbou vodičů a instalačního materiálu nevzniklo nebezpečí osobám, zvířatům a věcem
 • vedení má být provedeno přehledně, přímočaře (svisle a vodorovně), bez zbytečného křižování.
 • kovové trubky a pláště se nesmějí používat k vedení proudu.
5. Rozdělení bytů podle využívání elektrické energie
 • stupeň A – byty, v nichž se elektřiny používá k osvětlení a pro domácí el. spotřebiče, připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky), nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA
 • stupeň B – byty s elektrickým vybavením, jako mají byty stupně A, a v nichž se k vaření a pečení používají el. spotřebiče s příkonem nad 3,5 kVA
 • stupeň C – byty s el. vybavením jako byty stupně A nebo B a v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci používají el. spotřebiče, jejichž spotřeba je měřena u jednotlivých odběratelů
6. Průřezy vodičů (mm2)
 • 0,35
 • 0,5
 • 0,75
 • 1
 • 1,5
 • 2,5
 • 4
 • 6
 • 10
 • 16
 • 25
 • 35
 • 50
 • 70
 • 95
 • 120
 • 150
 • 185
 • 240
 • 300
 • 400
 • 500
 • 625
 • 800
 • 1000
7. Volba jištění
 • proti přetížení – zvolený jistící přístroj musí zajistit, že teplota vodiče nepřekročí jeho dovolenou provozní teplotu
 • proti zkratu – musí být zajištěno že teplota vodiče nepřestoupí dovolenou mez při zkratu
 • Při dimenzování postupujeme podle ČSN tak, že podle druhu vodiče, způsobu uložení, způsobu jištění a zatěžovacího proudu vyhledáme patřičný průřez vodiče a velikost jistícího prvku.
 • Pojistky a jističe určené k jištění vedení slouží především k jištění tohoto vedení, ale mohou druhotně sloužit k jištění strojů, přístrojů a spotřebičů připojených k tomuto vedení.
 • Jistící přístroje se zařazují na začátek vedení ve směru od zdroje, v místě, kde se mění průřez a nebo kde se zmenšuje dovolené zatížení vodiče.
 • Při řazení jistících přístrojů se musí zajistit selektivita jištění (odstupňováním jisť. přístrojů).
  Vodiče a kabely musí být dimenzovány tak, aby odolaly dynamickým a tepelným účinkům zkratových proudů
 • Teplota vodičů a kabelů nesmí překročit stanovené hodnoty (ČSN)
8. Hlavní části domovního odběrného zařízení:
1. přívodní část
 • hlavní domovní vedení – umístění a provedení musí být takové, aby byl ztížen nedovolený odběr neměřené energie
 • odbočky od hlavního domovního vedení – odbočky se provádí tak, aby byla možná výměna vodičů bez stavebního zásahu
 • rozvaděče (elektroměrové rozvodnice) – jistič před elektroměrem, jistič sazbového zařízení, sazbový spínač (HDO), stykač, ochranná svorkovnice
 • vedení k podružným rozvaděčům – vedení musí vyhovovat instalovanému zařízení
 • podružné rozvaděče (bytové rozvodnice) – každý rozvaděč musí být samostatně vypínatelný
9. distribuční část
 • vedení za podružnými rozvaděči
 • světelný obvod – na obvod tolik svítidel, aby součet jejich jm. proudů vyhovoval jističi
 • zásuvkový obvod – na jeden o. max. 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka = jeden vývod)
 • obvody pevně připojených spotřebičů – infrazářič, boiler, akumulační kamna – musí být vždy pevně připojena

Žádné komentáře:

Okomentovat