čtvrtek 3. května 2012

MS SQL Server: licencování ve virtuálním prostředí

Jak se licencuje MS SQL Server 2005 a MS SQL Server 2008 a MS SQL Server 2008 R2 ve virtuálním prostředí ?

V zásadě jsou 2 režimy:
- Režim Per Processor License
- Režim server + CAL


Režim Per Processor License
U procesorové licence ve fyzickém prostředí je potřeba tolik licencí, na kolika procesorech poběží OSE, ve kterém SQL Server provozujete. Ke spuštění SQL Serveru ve virtuálním prostředí je třeba tolika procesorových licencí, na kolika virtuálních procesorech běží dané virtuální OSE, přičemž i takový virtuální procesor, který využívá jen část fyzického (představte si například dva virtuální CPU po jednom jádře vytvořené z jedno fyzického vícejádrového CPU), se počítá jako celý jeden procesor. Z toho plyne, že je jedno, kolik procesorů bude SQL Server skutečně využívat! Rozhodující je počet procesorů použitý operačním systémem.
Na každém serveru, který má přiřazen odpovídající počet procesorových licencí, může běžet neomezené množství instancí SQL Serveru ve fyzickém i virtuálním prostředí. Jak zjistíte potřebný licencí? Je to součet všech fyzických i virtuálních procesorů využitých těmi OSE, v nichž se SQL Server provozuje.
K procesorové licenci nejsou požadovány žádné přístupové licence – tedy CAL. Procesorová licence je také jedinou variantou tam, kde potřebujete pokrýt přístupy anonymních uživatelů (třeba pro web). Tam, kde jsou uživatelé (nebo zařízení) známi, můžete mezi režimy licenčního pokrytí zvolit ten, který je pro vás výhodnější.
I v licenčním režimu „per procesor“ existují pro SQL Server 2008 výjimky:

SQL Server 2008 Enterprise Edition:
Když přiřadíte serveru takový počet procesorových licencí, kolik má fyzických procesorů, máte právo nechat běžet současně libovolné množství instancí jak ve fyzickém tak v libovolném množství virtuálních OSE tohoto serveru. V tomto případě u edice Enterprise nemusíte pořizovat licence pro virtuální procesory!
SQL Server 2008 Workgroup, Standard a Enterprise Edition:
Pro kterékoliv OSE, ve kterém běží instance SQL Serveru, můžete provozovat až stejný počet pasivních záložních instancí v jiném (odděleném) OSE pro dočasný běh při výpadku. Záložní pasivní instance může běžet i na jiném serveru. Počet procesorů „záložního“ OSE ovšem nesmí překročit počet procesorů OSE, ve kterém běží aktivní instance.

Režim server + CAL
Potřebujete jednu licenci serverovou pro každý počítač, na kterém SQL Server poběží – bez ohledu na to, kolik má procesorů či jader. Klientské licence (CAL) jsou požadovány pro každého uživatele nebo zařízení, které využívá služeb serveru ať už přímo nebo nepřímo. Tato CAL je vždy přiřazována konkrétnímu uživateli (člověku) a konkrétnímu zařízení a opravňuje vás přistupovat k verzi zakoupené i všem verzím předchozím nikoli však verzím novějším – CAL je tedy specifická pro určitou verzi. V případě klientských licencí je navíc potřeba být opatrný u CAL pro SQL Workgroup, která vás opravňuje přistupovat výhradně k této edici. Naproti tomu SQL CAL („normální“) o něco dražší vám umožňuje přístup ke kterékoliv edici SQL Serveru (Workgroup, Standard i Enterprise). CAL není požadována ve dvou případech: pro instance dalších serverů SQL a až pro dva administrátory, kteří instanci serveru spravují.

Pro SQL Server v licenčním modelu Server + CAL navíc existují tyto výjimky:

SQL Server 2008 Workgroup a Standard Edition:
Na každém serveru opatřeném licencí je možné ve stejném čase nechat běžet neomezené množství pojmenovaných instancí SQL Serveru, a to buď v jednom fyzickém anebo v jednom virtuálním prostředí (ne v obou současně). Jsou zde ale technické limity, např. u Standard Edition je to 16 instancí.

SQL Server 2008 Enterprise Edition:
Na každém serveru s přidělenou licencí je možné nechat běžet neomezené množství instancí serverového softwaru v jednom fyzickém a v libovolném množství virtuálních prostředí. Zde je technický limit 50 pojmenovaných instancí.

SQL Server 2008 Workgroup, Standard and Enterprise EditionsFail-over Rights:
Z rozprav o licencích jistě už důvěrně znáte pojem OSE, Operating System Environment. Tak tedy: pro kterékoliv OSE, v němž běží instance SQL Serveru, je možné nechat v jiném OSE běžet až stejný počet pasivních záložních instancí pro dočasnou podporu při výpadku. Tyto záložní instance mohou běžet i na jiném serveru, tedy na jiném „železe“. O těchto právech se nejčastěji hovoří jako o právu na „pasivní cluster“ bez licence, a je to velká výjimka pro SQL Server. U jiného serveru společnosti Microsoft na ni jen tak nenarazíte.

Převzato z článku, který najdete zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat