pátek 29. června 2012

Network: FTP

FTP klasické:
- bez zašifrování (zabezpečení)
- účet a heslo putuje sítí
- TCP port 21
- RFC 959 a 1123

středa 27. června 2012

Google Public DNS ip verze 6

V minulosti jsem se zmiňoval, že Google provozuje veřejné DNS servery.
Ale nezmínil jsem se, že Google také provozuje Public DNS servery IP verze 6.

úterý 26. června 2012

Script: smazat zadany adresař v adresářové struktuře

Požadavek:
Vypast všechny adresáře (celou cestu), kde se nachází zadaný adresář např. ARCHIV

forfiles /P "x:\dirs" /M ARCHIV /S /C "cmd /c if @isdir==TRUE RMDIR /S /Q @path"

pondělí 25. června 2012

Script: vypsat adresář kde se nachází

Požadavek:
Vypast všechny adresáře (celou cestu), kde se nachází zadaný adresář např. ARCHIV

forfiles /P "x:\dirs" /M ARCHIV /S /C "cmd /c if @isdir==TRUE echo @path"

pátek 22. června 2012

Power over Ethernet

PoE = napájení po Ethernetu
Napájet se mohou nejen VoIP telefonu, IP kamery, Access pointy, ale do budoucna se uvažuje i o napájení např. notebooků

Jaká je situace dnes ?

čtvrtek 21. června 2012

Cisco - zapnutí PoE

Jak zapnout na Cisco switchi PoE (Power of Ethernet) ?
A nejlépe hromadně více portů najednou ...

Na příkazové řádce to jde poměrně snadno.

středa 20. června 2012

úterý 19. června 2012

Jak přidat tlačítko PayPal donate na svůj web ?

paypal logo, pay pal logoKaždý kdo má zřízenou web server (či blog) a má také PayPal účet, tak se dříve nebo později začně zabývat myšlenkou na přidání tlačítka.

Co kdyby mi začali přicházet peníze ...?


pondělí 18. června 2012

Jak jsem kupoval tablet: AINOL NOVO 7 Aurora

Tak i já jsem podlehnul celosvětové tabletománii.

Ale musím na úvod poznamenat, že původně měl v tablet v počítačové historii jiný význam.

No přeci to byla takováta podložka připojená do počítače, po které se jezdilo pérem ...

Jóó, to bylo tenkrát, když tento trh skoro ovládala firma Genius. 
Ale kdo si na to dnes už vzpomene, že?

neděle 17. června 2012

Elektrické veličiny

Veličiny, jednotky a jejich značky


Veličina
Značka
Jednotka
Značka
Čti
Elektrické napětí
U
Volt
V
Volt
Elektrický proud
I
Ampér
A
Ampér
Elektrický odpor
R
Ohm
Ω
Óm
Elektrický výkon (činný)
P
Watt
W
Vat
Elektrický výkon (zdánlivý)
S
Volt ampér
VA
Volt ampér
Elektrický výkon (jalový)
Q
Volt ampér jalový
VAr
Var
Elektrická vodivost
G
Siemens
S
Símens
Elektrická kapacita
C
Farad
F
Farad

sobota 16. června 2012

MiniElektrikář 48. - Elektroinstalace v prostorách s vanou nebo sprchou

Prostory se sprchou či umývací vanou ČSN 33 2000-7-701 ed.2:
Koupelny v bytových koupelnách či místnostech s koupací vanou a/nebo sprchou je prostor rozdělen do jednotlivých zón.
Elektrické zařízení vystavené ostřiku vodou, například při čištění v komunálních lázních, musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IPx5.

Zóna 0 - vnitřní prostor vany nebo sprchové vany V prostoru se sprchou bez vany je zóna O vymezena podlahou a rovinou ve výši 10 cm nad podlahou.
Tam, kde je sprchová hlavice snímatelná, je svislá hranice zóny O vymezena prostorem, který zaujímá sprchující se osoba. Pokud sprchová hlavice nesnímatelná, je zóna O ohraničena svislou plochou s poloměrem 1,2 m od sprchové hlavice. V této zóně mohou být instalovány pouze elektrické zařízení které současně splňují požadavky pevného připojení a jsou upevněny a jsou od výrobce určeny k instalaci do této zóny. Dále je chráněno s použitím SELV s napětím max. AC 12V a DC 30V, v krytí IP x7.

pátek 15. června 2012

MiniElektrikář 47. - Ochranná opatření zařízení a rozvodů do AC1000 V a DC 1500 V

1. bez ochranného vodiče
 • dvojitou nebo zesílenoou izolací
 • elektrickým oddělením
 • malým napětím SELV nebo PELV
 • nevodivým okolím (místním neuzemněným pospojováním)

čtvrtek 14. června 2012

MiniElektrikář 46. - Synchronní a střídavé komutátorové stroje:

Synchronní stroje
Synchronní stroje jsou dodnes nejdůležitějšími elektrickými stroji pro výrobu elektrické energie. Tyto synchronní generátory nazývané také alternátory jsou nejčastěji trojfázové.
Alternátory, které jsou v elektrárnách poháněny parními nebo plynovými turbínami při rychlosti otáčení 3000 min-1 a nazývají se turboalternátory, nebo jsou-li poháněny vodními turbínami při rychlosti obvykle podstatně nižší nazývají se hydroalternátory. Později se synchronní stroje začaly používat také jako motory, jednak jako synchronní kompenzátory (pro zlepšování účiníku v elektrické síti), jednak pro pohony velkých čerpadel, ventilátoru a kompresorů (průmyslových zařízení, které nevyžadují časté spouštění a pracují s konstantní rychlostí a s málo proměnným zatížením). S rozvojem polovodičové a výpočetní techniky se synchronní motory uplatňují i v oblasti pohonu s řízením rychlosti a polohy a to jak u pohonu velkých výkonu řádově megawattů, tak i u malých výkonu v oblasti průmyslové automatizace a robotiky (tzv. servomechanismy).

středa 13. června 2012

MiniElektrikář 45. - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elek. zařízeních

1. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu elektrických zařízení a práci na nich
Kmenová norma ČSN 34 3100 stanoví bezpečnostní předpisy pro obsluhu elektrických zařízení a práci na nich. Všechny příkazy a nařízení musejí být v souladu s uvedenou normou.
Obsluha elektrického zařízení zahrnuje všechny úkony spojené s jeho provozem (spínání, regulování, výmě‘na pojistek a žárovek apod.). Tyto práce mohou vykonávat pracovníci seznámení.
Práce na elektrickém zařízení zahrnuje montáž, revizi a údržbu. Patří sem také měření přenosnými přístroji. Tyto práce mohou vykonávat pracovníci poučení.
Práce podle pokynů vyžaduje pouze nejnutnější pokyny. Pracovníci zodpovídají za dodržování bezpečnostních předpisů. Tyto práce mohou vykonávat pracovníci znalí. Práce pod dohledem vyžaduje podrobnější pokyny. Před prací se pracovník konající dohled přesvědčí o provedení bezpečnostních opatření. V průběhu prací vykonává dočasnou kontrolu. Pracovníci zodpovídají za dodržování předpisů. Tyto práce mohou vykonávat pracovníci znalí.
Práce pod dozorem vyžaduje trvalou přítomnost pracovníka s vyšší kvalifikací, který odpovídá za bezpečnost pracovníků. Tyto práce mohou vykonávat pracovníci znalí. Prokazatelné poučení je záznam o instruktáži nebo školení pracovníků. Obsahuje datum a podpisy školitele a školených pracovníků. Ze záznamu musí být zřejmé, co bylo obsahem poučení.

úterý 12. června 2012

MiniElektrikář 44. - Elektrické spotřebiče v domácnosti

Elektrické spotřebiče se zařazují do těchto tříd ochrany:
 • Třída ochrany 0 – spotřebiče nemají pracovní izolaci a jejich užití naše norma zakazuje
 • Třída ochrany 1 – spotřebiče mají pracovní izolaci.
  Např.: pračka, sporák, žehlička …
 • Třída ochrany 2 – spotřebiče mají dvojitou nebo zesílenou izolaci.
  Např.: holicí strojek, fén, vrtačka, bruska…
 • Třída ochrany III – ochrana je docílena tím, že se spotřebiče připojují k nízkému napětí.
  Např.: nízkovoltové žárovky, nízkovoltová elektrická zařízení ve zdravotnictví, zahradnictví, zemědělství …

pondělí 11. června 2012

MiniElektrikář 43. - Vnitřní a vnější ochrana před přepětím

1. Definice přepětí

 • Přepětí je napětí, které přesahuje nejvyšší hodnotu provozního napětí v elektrickém obvodu.
 • Pulzní přepětí je krátkodobé přepětí, trvající řádově nanosekundy až milisekundy. Patří mezi nejvýraznější a nejškodlivější projevy elektromagnetické interference (rušivých vlivů) a ohrožuje zvláště elektronické zařízení obsahující polovodičové součástí.
2. Pulzní přepětí podle původu:
 • Atmosférická přepětí (LEMP – Lighting ElektroMagnetic Pulse)
  • přímý nebo blízký úder blesku
  • vzdálený úder blesku
  • bleskovým proudem (atmosférickou vazbou)
  • ve dvou budovách po úderu blesku
  • přepětí sousedních objektů
 • Spínací přepětí (SEMP – Switching ElektroMagnetic Pulse)
 • Přepětí vzniklá při výbojích statické elektřiny (ESD – ElektroStatic Discharge)
 • Přepětí způsobená nukleárními výbuchy (NEMP – Nuclea ElektroMagnetic Pulse)

neděle 10. června 2012

MiniElektrikář 42. - Metody měření napětí, proudu a odporu

Měřící metoda je souhrn teoretických poznatku a praktických operací použitých při měření.
Podle způsobu stanovení měřené veličiny se měřící metody dělí na přímé a nepřímé:
 1. Přímé měřící metody: výsledek měření se získá odečtením údaje jediného přístroje. Příkladem je změření el. napětí pomocí voltmetru.
 2. Nepřímé měřící metody: výsledek měření se získá výpočtem hodnoty funkce několika proměnných. Hodnoty těchto proměnných se získají pomocí přímých měřících metod.  Příkladem je určení el. odporu z údaje voltmetru a ampérmetru pomocí Ohmova zákona.
Podle provedení měření rozlišujeme:
 • Základní měřící metody - měřená veličina se stanoví měřením základních veličin (např. délky, hmotnosti času)
 • Srovnávací metody – měřená veličina se stanoví srovnáním s veličinou téhož druhu a známé
  hodnoty

sobota 9. června 2012

MiniElektrikář 41. - Měřící přístroje

Elektrický měřící přístroj je založený na fyzikálních účincích elektrického proudu (účinky magnetické, tepelné a dynamické).
Podle principu použitého měřicího ústrojí se rozlišují:
 • magnetoelektrické přístroje, založené na vzájemném působení magnetického pole cívky, jíž prochází měřený proud, a magnetického pole permanentního magnetu, v jehož vlivu se cívka nachází. Používají se k měření stejnosměrných veličin (napětí, proud); po doplnění usměrňovačem je lze použít k měření střídavých veličin; 
 • feromagnetické (elektromagnetické) přístroje, založené na elektromagnetických účincích elektrického proudu. V dutině cívky, kterou prochází měřený proud, je uložen feromagnetický plíšek, otočný kolem osy. Plíšek je vtahován magnetickým polem cívky. Tyto přístroje se používají k měření stejnosměrných i střídavých veličin (ampérmetr, voltmetr);
 • elektrodynamické přístroje, založené na principu dynamického působení dvou vodičů, jimiž protéká proud (cívka pevná a cívka otočná). Používají se k měření stejnosměrných i střídavých veličin (ampérmetr, voltmetr, wattmetr)
 • elektrostatické přístroje, založené na působení přitažlivé síly mezi dvěma elektricky nesouhlasně nabitými deskami. Jedna deska je pevná, druhá je přímočaře či otočně pohyblivá. Měří se jimi stejnosměrné a střídavé (i vysokofrekvenční) napětí
 • tepelné přístroje, založené na vlivu teploty na délkovou roztažnost vodiče. Měřený proud prochází vodičem a zahřívá jej; vodič se prodlužuje a prodloužení se přenáší na ručku přístroje. Používají se zejm. jako vysokofrekvenční ampérmetry
 • vibrační (rezonanční) přístroje, založené na rezonanci mechanických kmitů jazýčků a střídavého magnetického pole elektromagnetu. Používají se k měření kmitočtu (kmitoměry);
 • poměrové přístroje, založené na porovnávání dvou hodnot veličin téhož druhu. Používají se jako ohmmetry, fázoměry nebo ručkové kmitoměry; h) elektronické analogové přístroje, odvozené od stejnosměrného analogového voltmetru. Obsahují vstupní dělič a stejnosměrný zesilovač, na výstupu je zpravidla magnetoelektrické měřicí ústrojí. Střídavé voltmetry používají vstupní širokopásmový zesilovač. U analogových elektronických wattmetrů je základní částí analogová násobička (kvadrátová, logaritmická apod.)
 • elektronické číslicové (digitální) přístroje, u nichž hodnota měřené veličiny je dána násobkem přesně definovaných základních kvant podle určitého kódu, nejčastěji číslem v dekadické soustavě. Vyrábějí se stejnosměrné i střídavé voltmetry, ohmmetry, měřiče kmitočtu a měřiče fáze.
Základní pojmy měřící techniky:
 • měření (určování číselné hodnoty fyzikální veličiny - např. elektrického napětí)
 • počítání (určování počtu událostí stejného typu v určitém časovém úseku - např. počet elektrických impulzů za sekundu)
 • zkoušení - zjišťování, zda-li má zkoušený předmět předepsané vlastnosti
 • kalibrování - zjištění rozdílu mezi skutečnou hodnotou a hodnotou ukazovanou měřícím přístrojem
 • justování - nastavení ukazatele tak, aby ukazoval správnou hodnotu
 • kontrolování - úřední postup ověření správnosti měřícího přístroje, potvrzuje se značkou, pravidelně se opakuje

pátek 8. června 2012

MiniElektrikář 40. - Alternativní zdroje pro výrobu elektrické energie

Současný trend v energetické politice prosazuje vyrovnaný "energetický mix" jednotlivých druhů zdrojů energie. Jejich role je přímo závislá jak na hodnocení z hlediska trvale udržitelného rozvoje, tak z hlediska ekonomických ukazatelů.
Kromě klasických zdrojů (fosilní paliva, tj. uhelné elektrárny, uran, tedy JE Temelín, JE Dukovany), to platí i pro tzv. obnovitelné zdroje.
V měřítku existence lidstva a jeho potřeb jde o nevyčerpatelné formy energie Slunce a Země.

Požadavek na maximální využívání obnovitelných zdrojů je i jedním z klíčových bodů energetické politiky Evropské unie. Podle výsledků průzkumu provedeného statistickým úřadem EU Eurostat považuje zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na bilanci spotřeby energie za jeden z prioritních úkolů svých vlád 90 % občanů členských zemí.
Při vstupu ČR do EU se ČR zavázala, že podíl výroby elektrické energie z alternativních zdrojů bude v roce 2010 činit 8 % celkové výroby. Podle předběžných odhadů se zřejmě tento cíl podařilo přibližně splnit. V roce 2020 by mělo jít o 13,5 % výroby z obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé spotřebě energií.
Největší producent elektrické energie v ČR, ČEZ, a s., a. s., vyprodukoval v roce 2010 v obnovitelných energetických zdrojích (vodní elektrárny kromě přečerpávacích, biomasa, větrné a solární elektrárny) 2,016 TWh.

Mezi obnovitelné zdroje patří:
 • energie vody
 • geotermální energie
 • spalování biomasy
 • energie větru
 • energie slunečního záření
 • využití tepelných čerpadel
 • energie příboje a přílivu oceánů

čtvrtek 7. června 2012

Rozdíly mezi CISCO Catalyst 2960 a CISCO Catalyst 2960-S

Před časem firma CISCO uvedla novou variantu svého přepínače CATALYST 2960. Na první pohled v marketingovém označení došlo jen k přidání písmenka S.

Co má tedy Cisco Catalyst 2960-S navíc a jak se liší od přechozího typu CISCO CATALYST 2960

středa 6. června 2012

CISCO switch: vytvoření VLAN a zařazení portu do VLAN

Jak se vytvoří virtuální síť a jak se zařadí port na switch do virtuální sítě na switchi CISCO Catalyst z příkazové řádky?

úterý 5. června 2012

Windows 7/2008: Nelze zmenšit logický disk

Např. systémový disk c:
Když se to nedaří, tak lze použít následujcí příkaz:  defrag c: /x
Pokud jsou Windows 7 čerstvě nainstalované a přesto nelze zmenšit oddíl tak je to proto, že
oddíl nejde často zmenšit, kvůli fragmentaci nebo skrytým-nepřesunutelným souborům.
Konkrétně se většinou jedná např. o zmenšování oddílu C:\ kde je obvykle nahraný systém.
Podle defragmentační analýzy, se většinou dobereme, že zmenšení oddílu brání adresář "System volume information".

pondělí 4. června 2012

COMINFO - heslo

Existuje jakýsi docházový systém COMINFO nad databázovým serverem MS SQL.

Napadlo mne podívat se do tabulek ...


neděle 3. června 2012

MiniElektrikář 39. - Stejnosměrné stroje

1. Úvod
Stejnosmerné stroje jsou historicky nejstaršími elektrickými stroji a nejprve se používaly jako generátory pro výrobu stejnosmerného proudu. V rade technických aplikací byly tyto V soucasné dobe se stejnosmerné stroje používají predevším jako motory v elektrických regulovaných pohonech ( napr. u obrábecích stroju, válcovacích stolic, težních stroju, v automobilovém prumyslu a v elektrické trakci). Generátory (dynama ) jsou postupne nahrazovány polovodicovými usmernovaci. Regulované pohony se stejnosmernými motory jsou v rade technických oblastí postupne nahrazovány strídavými regulovanými pohony s asynchronními motory a to zejména proto, že stejnosmerné motory jsou vzhledem k asynchronním motorum složitejší, výrobne a provozne nákladnejší. Stále existují oblasti, ve kterých se stejnosmerné stroje používají pro své nekteré výhodné vlastnosti a speciální
charakteristiky.

sobota 2. června 2012

MiniElektrikář 38. - Usměrňovače

1. Definice
Usměrňovač je elektrické zařízení, které se používá k přeměně střídavého elektrického proudu na proud stejnosměrný. Protože elektronické obvody ke své činnosti obvykle potřebují stejnosměrný proud a k distribuci elektrické energie se využívá proud střídavý, bývá usměrňovač součástí většiny elektrických přístrojů a zařízení spotřební elektroniky, napájených z elektrické sítě. Usměrňovače se také v hojné míře používají v napájecích soustavách elektrických trakčních vozidel (kupř. pro pohon lokomotiv, tramvají, trolejbusů či vozů metra).
Usměrňovače slouží k usměrnění střídavých proudů na proudy stejnosměrné. K vlastnímu usměrnění se používají diody, ať již elektronky, či polovodičové. Elektronkové usměrňovače - tzv.eliminátory- využívají vlastností el. propustnosti soustavy katoda (vlákno) - anoda. Polovodičové diody využívají vlastnosti PN přechodu. U obou lze říct, že vedou proud jen jedním směrem a vlastně tak propouštějí na svůj výstup jen jednu ze složek střídavého proudu - podle jejich polarity - buď zápornou, nebo kladnou. Připojíme -li na anodu diody střídavé napětí, projde na katodu jen kladná složka, záporné půlvlny nebudou propuštěny. Na výstupu tak dostáváme kladné napětí. Pokud diodu obrátíme, budou naopak z katody na anodu procházet záporné půlvlny a na výstupu se objeví záporné napětí.

pátek 1. června 2012

SAS Roadmap ... a stále zrychlujeme

SAS vždy a všude.

Tedy téměř všude.

V desktopech, notebocích přeci jen převažují levnější SATA disky.
Zaujala mne následující roadmapa, jak se bude zrychlovat