sobota 9. června 2012

MiniElektrikář 41. - Měřící přístroje

Elektrický měřící přístroj je založený na fyzikálních účincích elektrického proudu (účinky magnetické, tepelné a dynamické).
Podle principu použitého měřicího ústrojí se rozlišují:
 • magnetoelektrické přístroje, založené na vzájemném působení magnetického pole cívky, jíž prochází měřený proud, a magnetického pole permanentního magnetu, v jehož vlivu se cívka nachází. Používají se k měření stejnosměrných veličin (napětí, proud); po doplnění usměrňovačem je lze použít k měření střídavých veličin; 
 • feromagnetické (elektromagnetické) přístroje, založené na elektromagnetických účincích elektrického proudu. V dutině cívky, kterou prochází měřený proud, je uložen feromagnetický plíšek, otočný kolem osy. Plíšek je vtahován magnetickým polem cívky. Tyto přístroje se používají k měření stejnosměrných i střídavých veličin (ampérmetr, voltmetr);
 • elektrodynamické přístroje, založené na principu dynamického působení dvou vodičů, jimiž protéká proud (cívka pevná a cívka otočná). Používají se k měření stejnosměrných i střídavých veličin (ampérmetr, voltmetr, wattmetr)
 • elektrostatické přístroje, založené na působení přitažlivé síly mezi dvěma elektricky nesouhlasně nabitými deskami. Jedna deska je pevná, druhá je přímočaře či otočně pohyblivá. Měří se jimi stejnosměrné a střídavé (i vysokofrekvenční) napětí
 • tepelné přístroje, založené na vlivu teploty na délkovou roztažnost vodiče. Měřený proud prochází vodičem a zahřívá jej; vodič se prodlužuje a prodloužení se přenáší na ručku přístroje. Používají se zejm. jako vysokofrekvenční ampérmetry
 • vibrační (rezonanční) přístroje, založené na rezonanci mechanických kmitů jazýčků a střídavého magnetického pole elektromagnetu. Používají se k měření kmitočtu (kmitoměry);
 • poměrové přístroje, založené na porovnávání dvou hodnot veličin téhož druhu. Používají se jako ohmmetry, fázoměry nebo ručkové kmitoměry; h) elektronické analogové přístroje, odvozené od stejnosměrného analogového voltmetru. Obsahují vstupní dělič a stejnosměrný zesilovač, na výstupu je zpravidla magnetoelektrické měřicí ústrojí. Střídavé voltmetry používají vstupní širokopásmový zesilovač. U analogových elektronických wattmetrů je základní částí analogová násobička (kvadrátová, logaritmická apod.)
 • elektronické číslicové (digitální) přístroje, u nichž hodnota měřené veličiny je dána násobkem přesně definovaných základních kvant podle určitého kódu, nejčastěji číslem v dekadické soustavě. Vyrábějí se stejnosměrné i střídavé voltmetry, ohmmetry, měřiče kmitočtu a měřiče fáze.
Základní pojmy měřící techniky:
 • měření (určování číselné hodnoty fyzikální veličiny - např. elektrického napětí)
 • počítání (určování počtu událostí stejného typu v určitém časovém úseku - např. počet elektrických impulzů za sekundu)
 • zkoušení - zjišťování, zda-li má zkoušený předmět předepsané vlastnosti
 • kalibrování - zjištění rozdílu mezi skutečnou hodnotou a hodnotou ukazovanou měřícím přístrojem
 • justování - nastavení ukazatele tak, aby ukazoval správnou hodnotu
 • kontrolování - úřední postup ověření správnosti měřícího přístroje, potvrzuje se značkou, pravidelně se opakuje

Elektrické měřící přístroje:
 • klasické analogové měřící přístroje
  • hůře se odečítají hodnoty (nepřesné nebo chybné čtení)
  • vliv na měření má okolní teplota
  • vliv na měření má kmitočet sítě
  • odchylky měření může způsobovat nepřesná stupnice
  • pozor na chybné zapojení
  • jsou přesnější při měření
 • číslicové (digitální) měřící přístroje
 • grafické měřící přístroje
Přesnost měření:
 • laboratorní přístroje - třída přesnosti: 0,1 a 0,2 a 0,5
 • provozní měřící přístroje - třída přesnosti: 1 a 1,5 a 2,5 a 5
Měřící přístroje:
 • voltmetr - měřič napětí
 • ampérmetr - měřič proudu
 • elektroměr - měřič spotřeby elektrické energie
 • ohmmetr - měřič elektrického odporu
 • osciloskop - vykreslující časový průběh měřeného napěťového signálu na obrazovku
 • speciální měřící sondy
 • měřící transformátor
Vlastnosti měřících přístrojů:
 • měřící rozsah (rozsah měřící)
 • přesnost měření
 • měřící proud
 • měřící napětí
 • délka měřícího cyklu

Žádné komentáře:

Okomentovat