středa 13. června 2012

MiniElektrikář 45. - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elek. zařízeních

1. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu elektrických zařízení a práci na nich
Kmenová norma ČSN 34 3100 stanoví bezpečnostní předpisy pro obsluhu elektrických zařízení a práci na nich. Všechny příkazy a nařízení musejí být v souladu s uvedenou normou.
Obsluha elektrického zařízení zahrnuje všechny úkony spojené s jeho provozem (spínání, regulování, výmě‘na pojistek a žárovek apod.). Tyto práce mohou vykonávat pracovníci seznámení.
Práce na elektrickém zařízení zahrnuje montáž, revizi a údržbu. Patří sem také měření přenosnými přístroji. Tyto práce mohou vykonávat pracovníci poučení.
Práce podle pokynů vyžaduje pouze nejnutnější pokyny. Pracovníci zodpovídají za dodržování bezpečnostních předpisů. Tyto práce mohou vykonávat pracovníci znalí. Práce pod dohledem vyžaduje podrobnější pokyny. Před prací se pracovník konající dohled přesvědčí o provedení bezpečnostních opatření. V průběhu prací vykonává dočasnou kontrolu. Pracovníci zodpovídají za dodržování předpisů. Tyto práce mohou vykonávat pracovníci znalí.
Práce pod dozorem vyžaduje trvalou přítomnost pracovníka s vyšší kvalifikací, který odpovídá za bezpečnost pracovníků. Tyto práce mohou vykonávat pracovníci znalí. Prokazatelné poučení je záznam o instruktáži nebo školení pracovníků. Obsahuje datum a podpisy školitele a školených pracovníků. Ze záznamu musí být zřejmé, co bylo obsahem poučení.

Rozdělení pracovníků podle kvalifikace
a) pracovníci seznámení
b) pracovníci poučení
c) pracovníci znalí
d) pracovníci s vyšší kvalifikací
a) Pracovníci seznámení mohou obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení mn a nn
Nesmějí přijít do styku s částmi pod napětím. Mohou pracovat v blízkosti částí pod napětím, jsou-li provedena opatření zajišťující jejich bezpečnost.

b) Pracovníci poučení mohou obsluhovat zařízení všech napětí. Mohou pracovat na částech zařízení nn bez napětí a v blízkosti částí pod napětím ve vzdálenosti větší než 200 mm.Nesmějí pracovat na částech pod napětím. Na vypnutých částech vn a vvn mohou pracovat pod dohledem. V blízkosti částí vn a vvn pod napětím mohou pracovat pod dozorem. Pracovníci poučení jsou seznámení s poskytnutím první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

c) Pracovníci znalí mají ukončené elektrotechnické vzdělání. Po odborném zácviku a složení zkoušky mohou samostatně obsluhovat elektrická zařízení. Mohou samostatně pracovat na částech elektrického zařízení nn pod napětím. Na zařízeních vn a vvn bez napětí mohou pracovat samostatně, v blízkosti těchto částí pod napětím mohou pracovat pod dohledem a na částech pod napětím pracují pod dozorem.
d) Pracovníci znalí s vyšší kvalifikací mají příslušné vzdělání a požadovanou praxi (vyhláška Č. 50/1978) a smějí vykonávat veškerou obsluhu a práci na elektrických zařízeních, kromě zakázaných prací. Žáci elektrotechnických učilišť a škol mohou pracovat pouze pod dohledem nebo dozorem vyučujícího (podle druhu vykonávané práce). Studenti elektrotechnických fakult vysokých škol se považují v 1. a 2. ročníku za pracovníky poučené a ve 3. a vyšším ročníku po vykonání zkoušky z elektrotechnických předpisů za pracovníky znalé.
Technicko-organizační opatření pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních
a) příkaz B
b) zabezpečení pracoviště
c) ústní, telefonické a radiofonické dorozumívání
d) povolení k zahájení práce
e) dozor při práci
f) přerušení práce konané pod dozorem
g) ukončení a kontrola vykonané práce
h) uzavření příkazu B
i) zapnutí zařízení po ukončení práce
Podrobné vysvětlení uvedených opatření je v ČSN 34 3100.

2. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu elektrických vedení a práci na nich
ČSN 34 3101 doplňuje kmenovou normu podrobnými ustanoveními pro obsluhu a práci na venkovních a kabelových vedeních a v jejich blízkosti.
a) Kabelové vedeníPřed začátkem výkopových prací se musí zjistit druha poloha všech vedení nacházejících se v zemi. Vedoucí skupiny musí upozornit pracovníky skupiny na vedení, které nebylo možné přesně zjistit. Při práci se postupuje s maximální opatrností.
b) Venkovní vedeníPři obsluze venkovních vedení a práci na nich se musejí používat předepsané ochranné a pracovní pomůcky, zejména ochranný pás, přiléhající oděv a vhodná obuv.
Při obsluze vypínačů a odpojovačů ze země se musejí použít izolační rukavice. Práce se musejí zastavit při blížící se bouřce, za mimořádně silného větru, deště apod. O možnosti práce v nevhodných podmínkách rozhoduje vedoucí práce.
3. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu elektrických přístrojů a rozvaděčů a práci na nich
Podrobnosti o obsluze a práci na elektrických přístrojích a rozváděčích obsahuje ČSN 34 3103. Je nutné se seznámit s funkcí spínačů, odpínačů, odpojovačů, úsečníků, ochran vn a vvn a kondenzátorů.

a) Stykačové rámy, které nemají ochranu před dotykem živých částí, se mohou instalovat jen v elektrických provozech, kam nemají přístup pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace. To platí také pro panelové rozváděče do 500 V.
Z přední strany bez nebezpečí dotyku živé části může tato zařízení obsluhovat pracovník poučený.
b) Skříňové rozváděče nn musejí být zajištěny proti dotyku živých částí.
Poznámka:
Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky bez elektrotechnické kvalifikace stanoví ČSN 34 3108.

4. Bezpečnostní předpisy pro práci ve zkušebních prostorech
Zkušební prostor (zkušebna) je v našem případě místo, kde se ověřují nebo zkoušejí předměty použitím elektrické energie.

Zkušební prostor musí mít
a) prostorové oddělení od ostatních částí provozu
b) uzamykatelné dveře s otvíráním směrem ven a s označením, že jde o zkušební prostor
c) bezpečnostní tabulky na dveřích a na vnější straně dveří kouli a ne kliku
d) zamezen přístup nekvalifikovaných pracovníků
e) havarijní tlačítkové spínače systému Total stop, z nichž jedno je umístěno u vchodu
f) lékárničku a oživovací zařízení pro případ úrazu elektrickým proudem
g) provozně bezpečnostní předpisy pro práci ve zkušebním prostoru
h) požární směrnice
i) hasicí přístroje (práškové, sněhové a v otevřeném prostoru tetrachlórové)

Pracovníci musejí mít přiléhavý oděv a vhodnou obuv.
Každý pracovník zkušebny musí prokazatelně znát poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem.
Při práci musí každý pracovník postupovat podle dispozic vedoucího. Zkušebním prostorem jsou také školní laboratoře. Jeden vyučující může vést v laboratoři maximálně 10 žáků. Žáci musejí být před vstupem do zkušebny (laboratoře) poučeni o bezpečnostních předpisech. Ve zkušebních prostorech mohou být elektrická zařízení bez běžně požadovaného stupně krytí.

5. Revize elektrického zařízení
Revize elektrického zařízení zahrnuje úkony, při nichž se prohlídkou a měřením zjišťuje celkový stav elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti a provozní spolehlivosti. O revizích elektrických zařízení a hromosvodů pojednává ČSN 34 3800.
Revize provádějí revizní technici, tj. pracovníci s předepsanou kvalifikací, dostatečnou praxí a s úspěšně vykonanou zkouškou odborné způsobilosti na inspektorátu bezpečnosti práce. Výsledky revize se zpracovávají do revizní zprávy na předepsané tiskopisy. Ve zprávě musí být uvedeno, že elektrické zařízení je schopno spolehlivého a bezpečného provozu.
Ke zjištěným závadám se uvádějí termíny jejich odstranění. Revizní zpráva je pro uživatele elektrického zařízení závazná. Závady se musejí odstranit ve stanovených termínech.

6. Kvalifikační zkoušky odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb. a vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 Zb. stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou a prací na elektrických zařízeních, projektováním těchto zařízení, montáží, řízením výroby apod.

Vyhláška rozděluje pracovníky do těchto kvalifikačních stupňů:
3 - pracovníci seznámení,
4 - pracovníci poučení,
5 - pracovníci znalí,
6 - pracovníci pro samostatnou činnost,
7 - pracovníci pro řízení činnosti,
8 - pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro
řízení provozu,
9 - pracovníci pro provádění revizí,
10 - pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování.

Každý pracovník v organizacích musí být zařazen do některého kvalifikačního stupně. Požadavky na jednotlivé stupně přesně specifikuje vyhláška. Kvalifikace podle 5 až 10 uvedené vyhlášky vyžadují ukončené vzdělání v elektrotechnickém oboru a určitou délku praxe. Pracovníci s kvalifikací podle 6 až 9 jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací.
Pracovníci musejí pro požadovanou kvalifikaci složit komisionální zkoušku a zpravidla po třech letech následuje periodické přezkoušení. Základem zkoušky jsou znalosti ČSN 33 2000 – 4-41 a přidružených elektrotechnických předpisů.

Žádné komentáře:

Okomentovat