čtvrtek 19. dubna 2012

MiniElektrikář 12. - oscilátor a směšovač

1. Princip oscilátoru
Oscilátor je systém, ve kterém se vzájemně přeměňuje jedna forma energie v jinou a zpět, jeho projevem je opakovaná výchylka nějaké veličiny do krajních hodnot, minimálních i maximálních. Fyzikálních kmitajících systémů, oscilátorů, lze sestavit mnoho.
  
Pokud se výchylky pravidelně opakují, hovoříme o periodických kmitech. Pokud je vazba systému lineární, kmity jsou harmonické. Vzhledem k tomu, že přírodě se lineární nebo téměř lineární vazba vyskytuje velmi často, je kmitání velmi obvyklým jevem.
2. Podmínky pro vznik oscilací
Ke vzniku kmitu je zapotřebí akumulace energie, a proto musí být v obvodech generátoru reaktance. Po připojení zdroje se oscilační obvod rozkmitá tlumenými kmity. Abychom udrželi kmity, je třeba nahradit tepelné ztráty vzniklé na odporech v obvodu energií z napájecího zdroje. Zjednodušeně to lze formulovat tak, že si představíme spínač, který ve správných intervalech opakovaně připojuje zdroj tak, aby zůstala amplituda neměnná. Tuto funkci plní v obvodu zesilovač s nelineární zpětnou vazbou.
  
Při praktické realizaci je důležité, aby se generátor po zapnutí sám rozkmital. To lze nejlépe vysvětlit pomocí kladné zpětné vazby. Nepatrný šum se zesilovačem zesíli a přivede zpětnou vazbou zpět na vstup. Znovu se zesílí a amplituda signálu rychle narůstá až do limitace zesilovače. Aby byl výstupní signál harmonický, musí zasáhnout automatická regulace zmenšení zesílení dřív, než dojde k přebuzení.
3. Druhy oscilátorů
a) Podle průběhu výstupního generovaného signálu
 • Sinusové
 • Obdélníkové (blokující oscilátory)
 • Generátory funkcí (např. trojúhelník, pila)
b) Podle frekvence výstupního generovaného signálu
 • Nízkofrekvenční (do 1 MHz)
 • Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz)
 • Generátory cm vln (až desítky GHz)
 c) Podle způsobu vzniku oscilací v obvodu
 • Zpětnovazební (spojení zesilovače + obvodu kladné zpětné vazby)
 • Parametrické (využívá se negativní diferenciální odpor součástek)
 • Astabilní (volně kmitající) klopné obvody – multivibrátory
d) Podle typu zpětnovazebního členu
 • RC oscilátory
 • LC oscilátory (Colpitts, Hartley, Clapp)
 • Krystalové oscilátory
e) Podle použitého typu aktivního prvku
 • S tranzistory – bipolárními i unipolárními (JFET)
 • S operačními zesilovači
 • S logickými (klopnými) obvody
4. Princip směšovače
 Ideální směšovač kmitočtu, je lineární systém z proměnným přenosem, řízeným okamžitou amplitudou oscilátorové injekce.Směšovač transformuje vstupní VF signál z libovolné kmitočtové polohy, v přelaďovaném pásmu na definovaný mezifrekvenční kmitočet beze změny informačního rozsahu (obálka,zdvih).
Úplný směšovač je tvořen:
 1. Vlastním směšovacím obvodem.
 2. Oscilátorem harmonického průběhu.
 3.  Selektivním mf filtrem.V praxi je žádoucí i selektivní vstupní obvod.

Žádné komentáře:

Okomentovat