úterý 23. dubna 2013

PowerShell - instalace DC na Windows 2012

A máme tu zase jeden "pavršelovský skriptík"Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest `
-CreateDnsDelegation:$true `
-DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `
-DnsDelegationCredential (Get-Credential) `
-DomainMode "Win2012" `
-DomainName "cmpsaut.cz" `
-DomainNetbiosName "CMPSAUT" `
-ForestMode "Win2012" `
-InstallDns:$true `
-LogPath "C:\Windows\NTDS" `
-NoRebootOnCompletion:$false `
-SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
-Force:$true

Žádné komentáře:

Okomentovat