sobota 4. února 2012

MiniElektrikář 6. - Stejnosměrný proud

1. Stejnosměrný zdroj
Stejnosměrný zdroj dodává konstantní stejnosměrné napětí při konstantní zátěži. Je to například akumulátor, suchý článek,baterie tvořená více el. články, dynamo atd.


2. Stejnosměrný proud
vzniká
  • ze zdroje stálého stejnosměrného napětí, tj. zdroje, který má na jednom z pólů stálý kladný potenciál a na druhém pólu stálý záporný potenciál. Takovým zdrojem je např. galvanický článek. Elektrický proud z tohoto zdroje má alespoň po určitou dobu stálý směr i velikost.
  • v termočlánku
  • ve fotoelektrických článcích
  • v dynamu, neboli v generátoru, který obsahuje část zvanou komutátor. Komutátor při otáčení rotoru přepojuje póly zdroje, takže kladný a záporný potenciál zůstávají stále na stejných výstupních svorkách. Elektrický proud z dynama má stálý směr, ale mění svou velikost.
  • usměrněním střídavého proudu pomocí usměrňovače. Usměrňovač v první polovině periody střídavého proudu propustí proud, v druhé polovině buď nepropustí žádný proud, nebo obrátí směr proudu do stejného směru jako v první polovině periody. Elektrický proud má stále stejný směr, mění svou velikost a označuje se jako tepavý proud. Průběh takového proudu lze do jisté míry vyhladit kondenzátorem, nebo přesně stabilizovat specializovanými obvody. Usměrnit lze i vícefázový proud, čímž vzniká jen lehce zvlněný proud výstupní.
3. Použití
Stejnosměrný proud byl historicky prvním využívaným druhem proudu. O jeho rozšíření se zasloužil svými vynálezy především Thomas Alva Edison.
Stejnosměrný proud je nutné použít v obvodech, které využívají jeho vlastností - například proto, že obsahují součástky citlivé na směr proudu. To je například elektrolytický kondenzátor nebo tranzistor. Při výrobě a přenosu proudu na větší vzdálenosti je ale vhodnější střídavý proud.

4. Označení
Ve schématech elektrických obvodů se stejnosměrný proud označuje =, případně .
Anglická zkratka stejnosměrného proudu je DC (direct current).

5. Směr elektrického proudu
Směr elektrického proudu je domluven od kladného k zápornému pólu zdroje, bez ohledu na skutečný směr pohybu částic nesoucích elektrický náboj. Ve složených elektrických obvodech se směr proudu v jednotlivých větvích určí pomocí Kirchhoffových zákonů.
6. Vztah proudu, výkonu a napětí
I = P / U

Žádné komentáře:

Okomentovat