středa 28. března 2012

OHSAS 18001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

OHSAS 18001: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

CHARAKTERISTIKA SPECIFIKACE
OHSAS 18001 je mezinárodně uznávaná specifikace pro posuzování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Byla vyvinuta v reakci na naléhavý požadavek organizací, podle které by jejich systémy managementu BOZP mohly být posuzovány a certifikovány. Základním principem je identifikace všech možných rizik na pracovištích a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno možné poškození zdraví zaměstnanců. Důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích a to při všech činnostech spojených s fungováním organizace. Je koncipována tak, aby byla slučitelná s normami ISO 9001 a ISO 14001 a aby usnadňovala integraci všech těchto tří systémů v jeden plně funkční celek.

KOMU JE SPECIFIKACE URČENA
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je určen všem typům organizací, které mají v úmyslu zaměřit svou pozornost na zdraví svých zaměstnanců. Efektivně zavedený systém pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika všech zainteresovaných stran, jejichž aktivity jsou spojeny s činností organizace. Naplnění požadavků normy zajišťuje i plnění legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a může celkově zvýšit produktivitu práce z hlediska prevence vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.
PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU
 • Prokázání plnění legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zlepšení image organizace
 • Systematická minimalizace rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
 • Omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
 • Možné snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti
 • Zlepšení vztahů se zaměstnanci, veřejností a orgány státní správy
 • Úspory na případných pokutách
 •  
1. července 2007 vyšla v anglickém originálu nová verze OHSAS 18001, která byla přijata v České republice jako systémová norma ČSN OHSAS 18001:2008. Je zpracována tak, aby se více podobala normám ISO 9001 a ISO 14001, což dále posílí integraci systémů managementu kvality, environmentu a zvýší zájem o systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Organizace, které již mají certifikaci podle OHSAS 18001:1999 mají dva roky na přechod na novou verzi.
Vydání české verze OHSAS 18001:2007 - ČSN OHSAS 18001:2008
Nová verze OHSAS 18001 se oproti předchozí liší zejména v následujících bodech:
 • Používá termíny shodné s termíny v ostatních systémových normách, některé definice byly aktualizovány
 • Byla přidána nová část ohledně Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky, které se na organizaci vztahují vzhledem k jejím bezpečnostním rizikům
 • Do posuzování nebezpečí, stanovování rizik a určení řídicích postupů je nyní zahrnut lidský faktor (chování, schopnosti, ap.) nejen zaměstnanců vlastních, ale i ostatních zainteresovaných stran
 • Jsou kladeny vyšší nároky na spoluúčast zaměstnanců při řízení BOZP
 • Zpřísňuje požadavky na vyšetřování nežádoucích událostí – nehod a skoronehod (úrazů, požárů, havárií)
 • Přizpůsobení vstupů a výstupů Přezkoumání vedením požadavkům ostatních systémových norem

Žádné komentáře:

Okomentovat